Gènere a l'IES

Què és el gènere?

 

El gènere és la construcció social del que significa ser home i ser dona en una època i lloc concrets. És a dir, “defineix” com ha de ser un home (pensar, actuar, sentir...) i com ha de ser una dona i com s’han de relacionar entre ells per ser acceptats socialment. Aquestes definicions es determinen com a “naturals” i es transmeten majorment de forma inconscient, no són objectives ni neutres: regulen i limiten el que està bé i el que està malament i per tant restringeixen les possibilitats de desenvolupar-nos lliurement com a persones.

 

A més aquestes definicions comporten discriminacions específiques cap a les persones que no compleixen els rols i estereotips “marcats” socialment com a acceptables i normals i estableixen models de relacions basades en el poder i la jerarquia d’uns cap a unes altres.

 

Ens afecten al llarg de tot el cicle vital i en tots els àmbits de la nostra vida: a l’escola, a la feina, a què ens dediquem, en les tasques de la vida quotidiana... i en com ens relacionem amb els i les demés, també en l’autoimatge i per tant en l’autoestima.

 

Què vol dir transversalitzar en l'institut?

 

És incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits que tenen a veure amb la pràctica educativa. No només treballar-ho amb activitats puntuals, sinó que passi a formar part de la filosofia del centre i que es treballi com a eix vertebrador i inherent a totes les accions i activitats que es realitzen al centre educatiu. No només des de fóra, sinó des de l’interior del centre.

 

És educar en valors com el respecte, la tolerància, la resolució positiva de conflictes, etc.. molts dels quals tenen un rerafons de gènere. Trencant amb actituds i comportaments violents, que sovint són conseqüència d’entendre els rols de gènere i el que és normal i no, d’una manera tradicional.

 

Com ho fem?

Formació amb el professorat: Construcció social del gènere, Coeducació, Relacions sexo afectives i prevenció de violències.

Formació específica per a l’Ampa.

Formació a l’alumnat. Tallers de prevenció de relacions abusives, cyberbullying, noves masculinitats, estereotips i rols de gènere.

Aquests tallers els desenvolupa actualment l'Associació Candela.

Creació d'un grup motor amb propostes d'acció concretes al pati.

Dinamització accions per part de l'alumnat al centre o al municipi (per exemple, investigació dels usos del pati).

Al Casal de Joves Cal Jardiner, hi ha un banc de recursos amb assessorament tècnic del tema disponible a serveis, entitats i persones

particulars.